ระบบกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี บำเพ็ญประโยชน์ และยุวกาชาด

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล

รายการกิจกรรม ปีการศึกษา 1/2567


ที่ ชื่อกิจกรรม ชั้น รับ/ผู้ลงทะเบียน รายชื่อ
1 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้น ม.1 1

  เต็ม

2 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้น ม.2 2

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 83
 • ลงทะเบียนแล้ว 56
3 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้น ม.3 3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 79
 • ลงทะเบียนแล้ว 65
4 ยุวกาชาด ระดับชั้น ม.1 1

  เต็ม

5 ยุวกาชาด ระดับชั้น ม.2 2

  เต็ม

6 ยุวกาชาด ระดับชั้น ม.3 3

  เต็ม

7 ลูกเสือเหล่าอากาศ ระดับชั้น ม.1 1

  เต็ม

8 ลูกเสือเหล่าอากาศ ระดับชั้น ม.2 2

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 160
 • ลงทะเบียนแล้ว 92
9 ลูกเสือเหล่าอากาศ ระดับชั้น ม.3 3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 160
 • ลงทะเบียนแล้ว 98
10 ลูกเสือเหล่าเสนา ระดับชั้น ม.1 1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 147
 • ลงทะเบียนแล้ว 145
11 ลูกเสือเหล่าเสนา ระดับชั้น ม.2 2

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 170
 • ลงทะเบียนแล้ว 146
12 ลูกเสือเหล่าเสนา ระดับชั้น ม.3 3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 170
 • ลงทะเบียนแล้ว 127
13 เนตรนารีเหล่าอากาศ ระดับชั้น ม.1 1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 55
 • ลงทะเบียนแล้ว 54
14 เนตรนารีเหล่าอากาศ ระดับชั้น ม.2 2

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 80
 • ลงทะเบียนแล้ว 53
15 เนตรนารีเหล่าอากาศ ระดับชั้น ม.3 3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 83
 • ลงทะเบียนแล้ว 48
16 เนตรนารีเหล่าเสนา ระดับชั้น ม.1 1

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 85
 • ลงทะเบียนแล้ว 81
17 เนตรนารีเหล่าเสนา ระดับชั้น ม.2 2

  เต็ม

18 เนตรนารีเหล่าเสนา ระดับชั้น ม.3 3

  ลงทะเบียนได้

 • รับทั้งหมด 80
 • ลงทะเบียนแล้ว 54